ترانکینگ محفظه در بسته ای است که جهت انتقال سیمهای برق ( عموماً جریان ضع...