این شرکت موفق به دریافت گواهی شده است . این شرکت موفق به دریافت گواهی شد...